Komunikat dot. uzupełnienia danych oraz składek

Utworzono: wtorek, 23, czerwiec 2020 Dorota Orzeł

 

Dokumenty do przesłania:

  1. Aktualny wypis potwierdzający adres, skład władz klubu, stowarzyszenia potwierdzony przez organ rejestrowy ( KRS, Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta) z zachowaniem kadencyjności na dzień wydania dokumentu (od 01.01.2020).
  2. Aktualny statut klubu, stowarzyszenia (zgodny z obowiązującymi przepisami – zmiany w ustawie o sporcie, zmiany w klasyfikacji stowarzyszeń).
  3. Dane osoby upoważnionej do reprezentowania klubu, stowarzyszenia w sprawach związanych z PFŁS opatrzone odpowiednią uchwałą władz w oparciu o statut klubu, stowarzyszenia (Imię i Nazwisko, adres, e-mail, telefon).
  4. Dane kontaktowe umożliwiające przesyłanie i wymianę informacji, dokumentów

     (Adres pocztowy, adres email , telefon).

Powyższe dane prosimy przesłać pocztą w formie papierowej (może być kserokopia opatrzona pieczęcią "za zgodność z oryginałem" potwierdzoną przez osoby wyznaczone do ich reprezentowania w oparciu o statut klubu, stowarzyszenia) do dnia 30.07.2020r. na adres PFŁS.

Pozyskane informacje pomogą Zarządowi PFŁS w zaktualizowaniu danych o członkach PFŁS, co poprawi komunikację z Klubami i Stowarzyszeniami.

Przypominamy o uregulowaniu za rok 2019 , 2020 zobowiązań Statutowych a w szczególności dot. pkt. 6.5 Statutu cyt.: "regularnie opłacać składki członkowskie i inne świadczenia na rzecz Federacji w wysokości ustalonej przez Zarząd Federacji".

Na Posiedzeniu Zarządu w dniu 15.12.2018r. Zarząd ustalił składkę członkowską w wysokości 500,00 (słownie: pięćset złotych). Składkę zaległą oraz składkę za 2020 należy uregulować do 15.07.2020r.

 

Zachęcamy do nadsyłania na adres e-mail PFŁS zaktualizowanych terminów o planowanych przez Państwa organizacji imprez smoczych łodzi. Inforacje te pozwola na zaktualizowanie i uzupełnienie kalendarza imprez PFŁS na rok 2020.

Kontakt

Polska Federacja Łodzi Smoczych

ul. Załogowa 1

80-557 Gdańsk

e-mail: poldbf@dragonboat.pl

tel./fax: 58 762 16 36