Uaktualnienie danych rejestrowych klubów

Utworzono: wtorek, 05, marzec 2019 Dorota Orzeł
Zarząd PFŁS prosi o uaktualnienie danych rejestrowych Klubów, Stowarzyszeń będących członkami federacji.
 
Dokumenty do przesłania:
  1. Aktualny wypis potwierdzający adres, skład władz klubu, stowarzyszenia potwierdzony przez organ rejestrowy ( KRS, Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta) z zachowaniem kadencyjności na dzień wydania dokumentu (01.01.2019-30.03.2019).
  2. Aktualny statut klubu, stowarzyszenia (zgodny z obowiązującymi przepisami).
  3. Dane osoby upoważnionej do reprezentowania klubu, stowarzyszenia w sprawach związanych z PFŁS opatrzone odpowiednią uchwałą władz w oparciu o statut klubu, stowarzyszenia(Imię i Nazwisko, adres, email, telefon).
  4. Dane kontaktowe umożliwiające przesyłanie i wymianę informacji, dokumentów (Adres pocztowy, adres email , telefon).
 
Powyższe dane prosimy przesłać pocztą w formie papierowej (może być kserokopia opatrzona pieczęcią "za zgodność z oryginałem" potwierdzoną przez osoby wyznaczone do ich reprezentowania w oparciu o statut klubu, stowarzyszenia) do dnia 30.03.2019 na adres PFŁS .
 
Pozyskane informacje pomogą Zarządowi PFŁS w zaktualizowaniu danych o członkach PFŁS, co poprawi komunikację z Klubami i Stowarzyszeniami.

Kontakt

Polska Federacja Łodzi Smoczych

ul. Załogowa 1

80-557 Gdańsk

e-mail: poldbf@dragonboat.pl

tel./fax: 58 762 16 36